Next month’s AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA set to receive agri-community (TH)

ใกล้เข้ามากับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ลงทะเบียนให้พร้อม แล้วเจอกันพฤษภาคมนี้

งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค จัดพร้อมกันกับงานงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับ 300 แบรนด์ชั้นนาทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก – ไฮไลท์ Smart Farming Pavilion โดยจะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน – งานประชุมเชิงวิชาการทีี่เนื้อหาเข้มข้นสาหรับการปลูกข้าว – เสริมด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อธุรกิจ – ปิดท้ายด้วยพาวิลเลียนใหม่ Vertical Farming การทาเกษตรแนวตั้ง และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Production

เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการและข้อจากัดต่างๆในการเดินทางระหว่างประเทศและภูมิภาคข้างเคียง ในเดือนหน้านี้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 จึงเป็นกาหนดการจัดงานที่เหมาะสมที่สุดของงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ มุ่งเน้นการจัดงานภายใต้ธีมการจัดงาน เกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (sustainability-led smart farming) ภายในงานประกอบด้วยการนาเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุดโดยผู้ประกอบการมากกว่า 300 แบรนด์ชั้นนาจาก 26 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังส่งต่อความรู้ และ เครือข่ายระดับมืออาชีพ ผ่านงานประชุมสัมนา ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การทาการเกษตรแนวตั้ง (vertical farming), การผลิตกัญชงกัญชา (cannabis cultivation) และ เกษตรอัจฉริยะ (smart farming)

ภายในโซน “Thailand Smart Farming Pavilion” เป็นโซนใหม่ของงานในปีนี้ที่ริเริ่มโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC) จะมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแม่นยาในการทางานของเทคโนโลยีโดรน โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมกับการจัดแสดง เครื่องจักรการเกษตรหลากหลายประเภท ที่คลอบคลุมทุกการใช้งาน

“การทาฟาร์มอัจฉริยะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและต่อยอดการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคนโยบาย ธุรกิจ และเกษตรกร การเกษตรแม่นยาควรมุ่งเน้นไปที่การเฝ้าสังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เหมาะกับสถานที่ และช่วงเวลานั้นๆ” ดร.วนิดา กาเนิดเพ็ชร์ ผู้อานวยการสานักการเกษตรต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

“เวียดนาม” ประเทศพันธมิตรรายใหม่ล่าสุด

ครั้งแรกของ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด ร่วมกับ บริษัท DLG Thai (สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี สานักงานประเทศไทย) ในการจับมือกับภาคการเกษตร เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางการค้า

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม โดยทางกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงาน และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘AGRITECHNICA ASIA Live’ ซึ่งเป็นงานแสดงการสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรกลางแจ้ง ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัด Can Tho ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 24-26 สิงหาคม ปีนี้

“ภูมิภาคเอเชีย นับเป็นภูมิภาคกลยุทธ์ที่มีความสาคัญกับบริษัท Maschio Gaspardo เป็นอย่างมาก เรามีการลงทุนกับโรงงานผลิตถึง 2 แห่งทั้งในประเทศจีน และ ประเทศอินเดีย ทางบริษัทของเราจะร่วมจัดแสดงภายในงาน AGRITECHNICA ASIA ทั้งในฐานะพันธมิตรและผู้แสดงสินค้า ทั้งนี้เพราะงานแสดงสินค้ามีการนาเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่หลากหลาย คลอบคลุมทุกความต้องการของทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย พวกเราตั้งตารอที่จะนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เครื่องปลูกพืชที่มีความแม่นยาสูง เครื่องกระจายปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย” กล่าวโดย คุณ Diego Ranzato, Sales Area Manager บริษัท Maschio Gaspardo China

ไฮไลท์ของการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจ

– การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การดูแลพืชผลหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตรอัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

โดยการประชุมนี้จะมีการจัดบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว” จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI) โดยจะมีการบรรยายเกี่ยวกับ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้น และ รณรงค์การผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตที่ยั่งยืนและทันสมัยในประเทศเวียดนาม

– การประชุมสุดยอดการค้าสาหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (Asia-Pacific Trading Summit)

กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่ประเทศเยอรมัน (German Federal Ministry of Food and Agriculture, BMEL) ได้ทาการสนับสนุนการประชุมสุดยอดการค้าสาหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการส่งออก โดยการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายทางการค้ากับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และคู่ค้าในภูมิภาค โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรและนาเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับข้อกาหนดของแต่ละภูมิภาคในปัจจุบันด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และบริการหลังการขาย ซึ่งงานนี้ ได้เปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต และคู่ค้า ในแต่ละภูมิภาค

– งานสัมมนาภาษาไทย ในหัวข้อเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาล และ กระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าว

โดยวานสัมมนามนี้มีการบรรยายเป็นภาษาไทย เกี่ยวกับ “ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล หลังสถานการณ์โควิท-19” จะพูดถึงโอกาศที่เกษตรกรไทยจะได้ทดลองการทาเกษตรแม่นยา และ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้าตาลของไทยหลังผลกระทบของโรคระบาด อีกทั้ง สถาบันวิจัยพืชสวน The Horticulture Research Institute (HRI) ได้จัดงานร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ามันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ที่จะนาเสนอข้อมูลเรื่องกระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าวและสมุนไพรอื่นๆ

– เยี่ยมชมพาวิลเลียนนานาชาติ

ภายในงานจะมีการนาเสนอศูนย์รวมพาวิลเลียนจากนานาประเทศ ได้แต่ พาวิลเลียนฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ มีการนาเสนอด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนปัจจัยการผลิตสาหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย

“การมีส่วนร่วมในงานจัดแสดงสินค้าผ่านทางดัตช์พาวิลเลียน จะช่วยเปิดโอกาศให้บริษัทเข้าร่วมงานในระดับประเทศ ภายใต้คาว่า “เนเธอร์แลนด์” “การทาฟาร์มแห่งอนาคต” และ “การแก้ปัญหาในระดับโลก” ซึ่งทางบริษัทของเรา มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในอนาคตการสร้างผลผลิตทางการเกษตรอย่างฉลาด ล้าสมัย และยั่งยืน ถือเป็นกุญแจสาคัญในการก้าวไปข้างหน้า ซึ่งบริษัทของเรามั่นใจว่าเราสามารถร่วมมือกัน และบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ในวันข้างหน้า” กล่าวโดย Dr.Gijs Theunissen อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจาประเทศไทย

– เชื่อมต่อผู้คนด้วยแฟลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านการสตรีมมิ่งและการจับคู่ธุรกิจแบบไร้พรมแดน

สืบเนื่องจากความสาเร็จของงานประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งผสมผสานการประชุมทั้งแบบออนไลน์ และออนไซค์ โดยมีการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆกว่า 90 หัวข้อ และมีผู้เข้าร่วมถึง 1000 คน ที่งานแสดงสินค้าจะมีการถ่ายทอดผ่านระบบไลฟ์สตรีม กิจกรรมต่างๆ การจับคู่ธุรกิจ และสร้างเครือข่ายออนไลน์ในบรรยากาศที่น่าดึงดูด

– เปิดตัวโซนใหม่ “การเกษตรแนวตั้ง (vertical farming) และ กระบวนการปลูกกัญชา/กัญชง”

ในงานปีนี้ พบกับสองโซนใหม่ โดยในโซนแรก “การเกษตรแนวตั้ง (vertical farming)” จัดโดย สมาคมเกษตรกรรมแนวตั้ง (AVF) และในโซนที่สองนาเสนอเกี่ยวกับ “กระบวนการปลูกกัญชา/กัญชง” และงานสัมมนาโดย Cann Society

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดโดย DLG International GmbH และ VNU Asia Pacific โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการ งานแสดงสินค้าทางการเกษตรครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute) สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนเกษตรกรไทยและผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าร่วมฟรีได้แล้ววันนี้ที่ https://online-register.org/horti/register/index.php?code=asso704

—————————————สิ้นสุดข่าวประชาสัมพันธ์———————————-

สาหรับสื่อมวลชน และ การเข้าชมงานแบบกลุ่ม กรุณาติดต่อ

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี | โทร. 02-1116611 ต่อ 330 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค | อีเมล saengtip@vnuasiapacific.com
รายละเอียดงานเพิ่มเติม www.agritechnica-asia.com และ www.horti-asia.com

Next month’s AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA set to receive agri-community

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 25-27 May 2022 in Bangkok, Thailand – Third edition of in-person trade fair with 300 international brands from 26 countries – smart farming pavilion offers live drone demos in halls Comprehensive conference program: rice cultivation and German ministry supported trade summit – New pavilions: Vertical farming and cannabis production

As international travel restrictions to Thailand and the region ease further, next month from 25 to 27 May 2022, the agricultural and horticultural machinery community for Asia is awaited – in-person – at the AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA trade fair in Bangkok, Thailand. Guided by sustainability-led smart farming, the trade fair will welcome 300 brands from 26 countries, who offer hand-picked solutions for this region. The event also delivers professional knowledge and networking through its conference program and practical features like vertical farming, cannabis cultivation and smart farming.

Live demonstrations of drones performing precision tasks within an exhibition hall are planned within the new Thailand Smart Farming Pavilion, initiated and hosted by the Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC). The trade fair takes place at BITEC exhibition grounds with a wide range of machinery displays applicable for the region.

Smart Farming is one of the integrated solutions for the sustainable Agri-Food System. Integrated solutions need integrated actions from policies, business and the farmers. Precision Agriculture needs to monitor the changes and apply appropriate technologies at the right place, at the right time and the right rate. Agritechnica Asia is the place to explore your “right” technology and services that are needed. Dr. Vanida Khumnirdpetch, Director of the Bureau of Foreign Agricultural Affairs of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand.

Partner country: Vietnam

For the first time, the organizers of the trade fair, DLG (German Agricultural Society), and VNU Asia Pacific, have launched a partner country scheme, which aims to offer insights into attractive market opportunities of Vietnam, the country selected this year. Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) will be sending experts and will also host ‘AGRITECHNICA ASIA Live’, an outdoor event for live machinery demonstrations on the fields, to be held in Can Tho Province, Vietnam, 24-26 August 2022.

“Asia is a strategic region for the company where Maschio Gaspardo invested with two production plants in China and India. We continue to be present at AGRITECHNICA ASIA, both as partner and exhibitor, because of the wide audience of the trade fair, which goes well beyond Thailand. We look forward to presenting to the customers of this region innovations such as precision planters, soil tillage and much more”, explained Mr. Diego Ranzato, Sales Area Manager APAC, Maschio Gaspardo.

Conference Program highlights:

-Mechanization, Postharvest and Smart Farming for Sustainable Rice Production

A highlight of the conference program is the conference held in English “Towards carbon reduced rice production and processing”. Organized by International Rice Research Institute (IRRI), the professional event addresses the mechanization and postharvest management for zero footprint and sustainable rice

production as well as the challenges and opportunities for modernized and low carbon rice cultivation in Vietnam.

Asia-Pacific Trading Summit

As part of its export promotion program, the German Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) is supporting the Asia-Pacific Trading Summit, which is aimed at farm equipment manufacturers and offers an update on current regional requirements in the areas of technology, quality and after-sales services. The event offers the opportunity to network with experts, manufacturers and trading partners in the region.

Conferences in Thai: Cane and Sugar Industries and Coconut oil production

The conference “Thailand Cane and Sugar Industries after Covid-19” will identify the opportunities for Thai farmers presented by precision farming and explore the likely developments of the Thai Sugar Industries following the impact of the pandemic.

The Horticulture Research Institute (HRI) invites all interested to their “Conservation and Development of Coconut Oil Forum of Thailand (CDCOT)”.

International country pavilions

Country pavilions for Finland, Germany, India, Japan, and the Netherlands, will showcase equipment, technical solutions and inputs to Asia’ farmers in the regions.

“Taking part with a Dutch pavilion offers our companies the opportunity to participate under the national banner of “The Netherlands”, “Farming the Future” and “Solving global challenges together”. Dutch companies have a lot of knowledge and experience in efficient and safe agricultural production. Smart sustainable agricultural production is the future. Dutch companies and knowledge institutes can cooperate with you to reach this”, outlined Dr. Gijs Theunissen, Agricultural Counsellor at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Thailand.

Connecting People: Online platform with streaming and business matching

Following the successful hybrid premiere of the AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit- an online/in-person conference with 90 presentations and 1000 attendees – the trade fair will be offering online streaming of selected events and repeat the attractive online networking environment.

New: Vertical farming and cannabis production

Two new pavilions have been added this year: “Vertical Farming Pavilion” organized by the Association for Vertical Farming (AVF) and the Cannabis Pavilion.

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA is organized by DLG International GmbH and VNU Asia Pacific. The Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives is the official co-host.

The exhibition is supported by a range of domestic and international specialist organizations: e.g. International Rice Research Institute; Thailand Society of Sugarcane Technologists; Horticultural Science Society Thailand; Thai Society of Agricultural Engineering; and the National Science and Technology Development Agency.

AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA, 25-27 May 2022 at BITEC, Bangkok

Pre-register now at https://www.online-register.org/atahorti.php

—————————————————————End———————————————————-

Press & Group visitors contact:

Mrs. Saengtip Techapatiphandee, MarCom Manager of VNU Asia Pacific Email: saengtip@vnuasiapacific.com | Tel.: +662 111 6611 Ext.330
For more exhibition information, please visit www.agritechnica-asia.com | www.horti-asia.com