Full press releases about bog news, new data, updated market information

AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023 จัดขึ้นเพื่อรวมผู้นำในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืน

Bangkok to Host AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023 for a Sustainable Agricultural Future

Bangkok, Thailand – The AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023, organized by the German Agricultural Society (DLG) and VNU Asia Pacific with the Ministry of Agriculture and Cooperatives as official co-host, is set to address the challenges facing Southeast Asia’s agriculture industry. With a projected 40% increase in food demand due to the world’s population reaching 9 billion by 2050, the region faces challenges such as labor shortages, intense competition for resources, and environmental degradation. The conference and exhibition will take place on May 24, 2023, at True Digital Park in Bangkok, Thailand. The event will convene over 300 participants from various sectors to discuss sustainable agriculture practices and farm visit options on May 25, 2023. Please note that this is a paid event and registration is required to attend.

The theme of this transformative event is “Eco-efficiency: Solutions for Environmental Farming Business.” Eco-efficiency combines cross-cutting topics to integrate sustainable farming practices that benefit the environment, the economy, and society. This involves adopting sustainable practices, leveraging enabling technologies, and embracing circular economy principles to minimize adverse environmental impacts while maximizing profits. Key strategies include crop rotation, integrated nutrient and pest management, precision agriculture, renewable energy, and crop residue management. Overall, eco-efficient agriculture is the key to achieving a profitable and sustainable farming business.

The AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023 is powered by AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA, Southeast Asia’s leading exhibitions in agriculture. The event will feature more than 30 speakers from nine countries and innovative sponsors. In addition, keynote speakers and representatives from international organizations, such as the United Nations Food and Agriculture Organization (UN-FAO) and the International Rice Research Institute (IRRI), will share their best practices and solutions in more than 15 sessions.

According to the event organizer, addressing global climate challenges, rising population, and food supply shortages is crucial. The conference aims to gain insights into increasing crop yield with a forward-looking mindset about the environment.

On May 24, 2023, the exhibitors will showcase their latest agriculture-related services and products. In addition, the AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023 offers a diverse range of sessions and speakers covering various topics relevant to sustainable agriculture. Some of the highlights include:

Environmental Protection: This session features Mr. Narapat Kaeothong, Assistant to the Minister of Agriculture and Cooperatives, who will provide an overview of the ministry’s initiatives on environmental protection. Mr. Takayuki Hagiwara, Regional Programme Leader of the Food and Agriculture Organization (FAO), will also discuss the graduation process from farmer to entrepreneur.

Innovations in Smart Farming: This session aims to examine how technology can play a pivotal role in securing a prosperous future for Southeast Asia. We are honored to have Mr. Matthew McDonald, APAC Precision Technology Product Manager at CNH Industrial, who will share his insights on this topic. In addition, we are privileged to have Mr. Stewart Andrews, CEO of BioSci (Thailand), Ltd., who will expound on his experiences in implementing actionable data insights and intelligent farming. Furthermore, we look forward to hearing about sustainable food security and digital Twin from Mr. Tobias Fausch, CIO of BayWa AG.  This is followed by the session organized by the German-Thai Cooperation Project for Clusterfarms, the Department of Agricultural Extension and the Thai Society of Agricultural Engineering who will discuss their views on the achievements, challenges and opportunities of adopting Smart Farming technologies in Thailand.

Carbon market regulations will be discussed by Dr. Bjöern Ole Sander, Country Representative of Vietnam for the International Rice Research Institute, in a regional exchange on carbon market regulations for the agricultural sector. The discussion will feature examples from Southeast Asia.

Additionally, an industry expert panel discussion on vertical farming will take place, featuring Ms. Christine Zimmermann-Loessl, Chairwoman and Co-Founder of the Association for Vertical Farming, Mr. Ralph Becker, CEO/Founder of Urban Greens Hydroponics Systems, Inc., and Mr. Sansin Sriphiromrak, CEO of Distar Fresh. They will discuss characteristics of successful business models in vertical farming.

Participants will also have the opportunity to participate in interactive sessions and roundtable discussions. The Federal Ministry of Food and Agriculture, Germany (BMEL) will offer an in-depth exploration of the challenges related to sustainable production in Southeast Asian agriculture, providing valuable insights into opportunities for German agribusiness companies. Similarly, the Sino-Thai Agricultural Young Farmers Exchange Conference will conduct an interactive workshop on “Future Farmer: Strategies for Success in Sustainable and entrepreneurial agriculture by Young Chinese and Thai Farmers,” featuring the perspectives of young farmers from China and Thailand.

On May 25, 2023, experiential learning will continue with a choice of farm visits. Participants can visit the Choncharoen Farm in Kanchanaburi, run by Chia Tai x True Digital Solutions. They can witness how enabling technologies, such as irrigation systems, weather stations, drones, and robotics, are integrated into sustainable farming practices. Alternatively, participants can visit DiStar Fresh Farm, Thailand’s largest indoor vertical farming facility. Participants can see how soilless growing using Perlite and Vermiculite provides protection from pests and pathogens while maintaining optimal water usage and an ideal environment for crops. All this is accomplished while controlling LEDs, AC, nutrients, and CO2 levels for an ideal balance of light, atmosphere, and nutrients.

Overall, the AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023 is an important event that brings together experts, stakeholders, and industry leaders in the agriculture sector to discuss and showcase sustainable agriculture practices, innovative technologies, and best practices for achieving eco-efficient farming. The event promises to provide valuable insights, networking opportunities, and new business collaborations for participants from various sectors, including agribusiness, the food industry, and agriculture.

The event has been facilitated with the generous support of esteemed industry experts, professional leaders, partners, and sponsors, including BayWa AG, BioSci, and CNH Industrial.  We encourage everyone interested in the future of sustainable agriculture to attend this transformative event on May 24-25, 2023, at True Digital Park in Bangkok, Thailand. Don’t miss this opportunity to be a part of the global movement towards eco-efficient farming and contribute to a sustainable agriculture future.

To register for the AGRICONNECT Conference & Exhibition 2023 or obtain more information about ticket prices and registration details, visit www.agritechnica.com/agriconnect/ or contact:

Nattarine Chokpanarat at nattarine@DLG-Thai.com or +66-95-752-5054.

Kamolchanok Nantaburom at Kamolchanok@vnuexhibitionsap.com or +66-94-965-5889

Contact:

Nida Chunhacharti

Marketing & Communication

DLG Thai Co., Ltd.

Email: nida@dlg-thai.com

Phone: +66-84-947-9996

Saengtip Techapatiphandee

Marketing & Communications Manager

VNU Asia Pacific

Email:  saengtip@vnuasiapacific.com Phone:  +66-83-197-8848

เวทีงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติ AGRICONNECT 2023 เลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่การจัดประชุมการเกษตรยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร – งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรเยอรมัน (ดีแอลจี) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่ จากการคาดการณ์ความต้องการในอาหารที่จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% เนื่องจากคาดว่าประชากรโลกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 9 พันล้านคนภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดหาจัดการ อาทิ การขาดแคลนด้านแรงงาน, การแข่งขันที่เข้มข้นด้านทรัพยากร และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม โดยการประชุมและการจัดนิทรรศการนี้จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน จากหลากหลายสาขาในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนานาประเทศ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าเยี่ยมชมตัวอย่างการบริหารจัดการฟาร์มแบบยั่งยืนได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยการลงทะเบียนและชำระค่าบัตรผ่านเข้างานได้ที่นี่ www.agritechnica-asia.com/agriconnect/  

สำหรับธีมการจัดงานในครั้งนี้  ” Eco-efficiency: Solutions for Environmental Farming Business.” หรือ “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ทางออกสำหรับธุรกิจการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม” เป็นการผสมผสานหัวข้อต่างๆ เพื่อบูรณาการแนวทางการทำการเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ กอปรกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มี และการยอมรับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรสูงสุด กลยุทธ์สำคัญที่ว่านี้ รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการสารอาหารและศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเกษตรแบบแม่นยำ พลังงานหมุนเวียน และการจัดการสิ่งตกค้างจากพืชผล  โดยภาพรวมทั้งหมด การเกษตรแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุผลกำไรและธุรกิจการเกษตรที่ยั่งยืน

งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 เป็นงานการประชุมและนิทรรศการที่ขับเคลื่อนและต่อยอดจากงานนิทรรศการ AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการชั้นนำด้านการเกษตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้จะมีวิทยากรมากกว่า 30 คนจาก 9 ประเทศ และผู้สนับสนุนด้านนวัตกรรมการเกษตร รวมไปถึงวิทยากรหลักและตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN-FAO) และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) โดยวิทยากรทั้งหมดจะมาเสวนาแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในกว่า 15 หัวข้อ

ซึ่งผู้จัดงานเล็งเห็นว่า การกล่าวถึงเรื่องความท้าทายด้านสภาพอากาศโลก หรือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนการจัดหาอาหารเป็นสิ่งสำคัญ โดยวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อการทำความเข้าใจถึงการเพิ่มพูนผลผลิตพืชผลด้วยทัศนคติที่ก้าวไกลในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในไทย และต่างประเทศจะร่วมกันนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการเกษตรล่าสุดภายในงาน นอกจากนี้ งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 ยังมีการรวมตัวของเหล่าวิทยากรจากหลากหลายสาขาในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยจะมาเสวนาแลกเปลี่ยนซึ่งองค์ความรู้ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อันเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งไฮไลท์บางส่วนของการเสวนา ประกอบด้วย:

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: โดยการเสวนาในช่วงนี้ ทางงานได้รับเกียรติจาก นายนรภัทร แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะพูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของกระทรวงในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และนายทาคายูกิ ฮากิวาระ หัวหน้าโครงการระดับภูมิภาคขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN-FAO) จะกล่าวถึงขั้นตอนความสำเร็จจากเกษตรกรสู่ผู้บริหารธุรกิจ

นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มอัจฉริยะ: สำหรับการเสวนาในช่วงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีของเทคโนโลยีว่าสามารถมีบทบาทสำคัญในการรักษาอนาคตที่รุ่งเรืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร ซึ่งในหัวข้อนี้ นายแมทธิว แมคโดนัล ผู้จัดการความแม่นยำด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล จำกัด จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อนี้ นอกจากนี้ นายสจ๊วต แอนดรูว์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอไซ (ประเทศไทย) จำกัด จะมาบรรยายประสบการณ์ในการนำฐานข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง และการทำฟาร์มอัจฉริยะ อีกทั้ง นายโทเบียส เฟาส์ช หัวหน้าเจ้าหน้าที่นวัตกรรม ของ บริษัท เบวา (เยอรมัน) จำกัด จะมาพูดถึงความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนและแบบจำลองเสมือนของวัตถุทางกายภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการบูรณาการเทคโนโลยี ตามด้วยการเสวนาที่จัดโดยโครงการความร่วมมือเยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มแบบคลัสเตอร์(แปลงใหญ่) อย่างยั่งยืนในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมวิศวกรรมเกษตรไทย โดยจะเสวนาเกี่ยวกับมุมมองของความสำเร็จ ความท้าทาย และโอกาสของการปรับตัวสู่การทำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีในประเทศไทย

ทั้งนี้ ดร.บียอร์น โอเล แซนเดอร์ ผู้แทนของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประจำประเทศเวียดนาม จะพูดถึงการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของตลาดคาร์บอนสำหรับภาคเกษตร โดยจะมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาของคณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรแนวตั้ง โดยมี นางคริสทีน ซิมเมอร์มานน์-โลสเซิล ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเพื่อการเกษตรแนวตั้ง (เยอรมัน) และนายราล์ฟ เบกเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท เออร์เบิน กรีนส์ ไฮโดรโปนิกส์ ซิสเต็มส์ และนายสานสิน ศรีภิรมย์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ทั้งสามจะเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการร์เกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มเกษตรแนวตั้ง

ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในเชิงปฎิบัติ ซึ่งเปิดให้มีการมีส่วนร่วม  โดยกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BMEL) จะพูดถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโอกาสสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจการเกษตรของเยอรมัน ในทำนองเดียวกัน การประชุมแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านการเกษตรจีน-ไทยจะจัดการประชุมเชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่อง “เกษตรกรในอนาคต: กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในการเกษตรที่ยั่งยืนและการเป็นผู้ประกอบการการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ของจีนและไทย” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองของเกษตรกรรุ่นใหม่จากจีนและไทย

สำหรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสเลือกเยี่ยมชมฟาร์ม ระหว่าง ชนม์เจริญฟาร์ม ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการโดย เจียไต๋ x ทรู ดิจิตอล โซลูชั่น โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีการใช้ในการบริหารจัดการ ชนม์เจริญฟาร์ม เช่น ระบบให้น้ำพืช สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ โดรน และหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ว่าผสานรวมเข้ากับแนวทางการทำฟาร์มแบบยั่งยืนได้อย่างไร หรือผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเยี่ยมชม ไดสตาร์ เฟรช ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรแนวตั้งในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงานสามารถเห็นถึงการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน และการใช้หินภูเขาไฟและแร่เวอร์มิคูไลท์นั้นช่วยป้องกันศัตรูพืชและเชื้อโรคได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงรักษาการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสภาพแวดล้อมที่พอดีสำหรับพืชผล ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในขณะที่ควบคุมความสมดุลของแสง อุณภูมิ สิ่งแวดล้อม และสารอาหารที่เหมาะสม

หากกล่าวโดยรวมแล้ว งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 เป็นงานสำคัญที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้นำอุตสาหกรรมในภาคการเกษตรเพื่อหารือและแสดงแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืน เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม งานนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า โอกาสในการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรกรรม

งานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023 นี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้นำมืออาชีพ พันธมิตร และผู้สนับสนุน ซึ่งรวมไปถึง บริษัท เบวา (เยอรมัน) จำกัด, บริษัท ไบโอไซ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้จัดงานอยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจถึงอนาคตของเกษตรกรรมยั่งยืน เข้าร่วมงานเพื่อร่วมการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ณ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร อย่าพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตของเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ภายในงานประชุมและนิทรรศการ AGRICONNECT 2023

หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตรวจดูราคาบัตรเข้างาน หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.agritechnica.com/agriconnect/

หรือติดต่อ:

นางณัฐรินีย์ โชคพนารัตน์ ที่  Nattarine@DLG-Thai.com หรือ +66-95-752-5054

นางกมลชนก นันทบุรมย์ ที่ Kamolchanok@vnuexhibitionsap.com หรือ +66-94-965-5889

ติดต่อ:

นิดา ชุณหชาติ

ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร

บริษัท ดีแอลจี ไทย จำกัด

อีเมล์: nida@dlg-thai.com

โทรศัพท์: +66-84-947-9996

แสงทิพย์ เตชะปฏิพันธ์ดี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

อีเมล์: saengtip@vnuasiapacific.com

โทรศัพท์: +66-83-197-8848

ครั้งแรก สำหรับงาน AGRITECHNICA ASIA Live ในเวียดนาม กับความสำเร็จระดับนานาชาติ

ผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คน กว่า 80 แบรนด์ ที่ได้ร่วมการสาธิตภาคสนาม และการจัดแสดงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การไถพรวนไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยงานนี้ครอบคลุมพื้นที่สาธิตถึง 22 เฮกตาร์ – งานสัมมนาเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร – ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร – ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ปากแม่น้ำโขง ในเมืองเกิ่นเทอ  ประเทศเวียดนาม 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา งาน AGRITECHNICA ASIA Live (อะกริเทคนิก้า เอเชีย ไลฟ์ 2022) ณ เมือง เกิ่นเทอ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการสาธิตเครื่องจักรกลางแจ้งที่คลอบคลุมพื้นที่สาธิตถึง 20 เฮกตาร์ โดยมีกิจกรรมภายในงานตั้งแต่การสาธิตภาคสนาม งานแสดงเครื่องจักร และงานสัมมนา ได้ประสบความสำเร็จในการดึงดูด เกษตรกร นักธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ สมาคม และหน่วยงานต่างๆจากภาครัฐ ในการสาธิตภาคสนามในครั้งนี้ ผู้แสดงสินค้าได้สาธิตวิธีแก้ปัญหา ที่เหมาะสม สำหรับความต้องการของเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงาน AGRITECHNICA ASIA Live ในครั้งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ในวันที่ 24-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) และเมืองเกิ่นเทอ ร่วมจัดงานโดย สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG)  บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI)

ในงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ทางผู้จัดงาน ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ จากประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และ นานาประเทศ โดยทางคุณ Le Minh Hoan รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งเวียดนาม ได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของงาน AGRITECHNICA ASIA Live ที่มีต่อการพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นเชิงปฏิบัติของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาฟาร์มอย่างยั่งยืน “ภายในปี 2573 เวียดนามมีเป้าหมายที่จะ บรรลุอัตราขั้นต่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องจักรในการสร้างผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอยู่ที่ 120 ล้านดอง (5,140 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อปี” ทางคุณ Le Minh Hoan รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งเวียดนาม ได้กล่าวเพิ่มเติม “การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่ระบบดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางแรงงาน เนื่องจาก การพัฒนาในรูปแบบนี้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยข้าว Cuu Long Delta ตั้งอยู่ ณ ปากแม่น้ำโขง ในเมืองเกิ่นเทอ นับเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดงานแสดงสินค้า AGRITECHNICA ASIA Live ที่ไม่เพียงนำเสนออุปกรณ์ทางการเกษตรเชิงเทคนิค และ การสาธิตภาคสนามที่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านพืชผล แต่ยังรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ หน่วยงานและบริษัทมากกว่า 80 แห่ง รวมถึงสถาบันวิจัยและองค์กรเอกชน (NGO) อาทิเช่น Vietnam Academy of Agricultural Sciences, German Agency for International Cooperation และบริษัทชั้นนำ เช่น Bayer, Binh Dien Fertiliser, APV, Kubota และ Yanmar ที่ได้ร่วมนำเสนอโซลูชั่นในการจัดแสดงสินค้าแบบกลางแจ้งครั้งนี้

กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งเยอรมณี (BMEL) ได้นำเสนอบูธนิทรรศการในรูปแบบพิเศษ (German Lounge) ที่สามารถช่วยให้ผู้เข้าชม ได้ร่วมตอบโต้ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีในประเทศเยอรมณี และประเทศเวียดนาม กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้อย่างง่ายดาย

สำหรับผู้จัดแสดงสินค้าหลายราย ตลาดเวียดนามในปัจจุบันนั้น ถือเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว ด้วยความต้องการของผู้ซื้อ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรณ์อย่างคุ้มค่ามากขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในขณะเดียวกัน

“ในปีนี้ AGRITECHNICA ASIA Live ได้ถูกจัดขึ้นในประเทศเวียดนาม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในการตลาดที่น่าสนใจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสาธิตการทำระบบชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยประหยัดน้ำ ในขณะที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้ส่งผลให้เกิดความแนวคิดใหม่ๆ มากมาย ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้มีประสบการณ์ และกลุ่มเกษตรกร” คุณ Klaus Ferk ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ณ Röhren- und Pumpenwerk Bauer

การสาธิตเครื่องจักรกลางแจ้ง

งานแสดงสินค้าแบบกลางแจ้ง ที่จัดขึ้นแบบตัวต่อตัวในครั้งนี้ คลอบคลุมทั้งการสาธิตเครื่องจักร และการสาธิตการเพาะปลูกเช่น การปรับระดับที่ดินด้วยเลเซอร์ การเพาะและการย้ายเมล็ดพันธ์ด้วยเครื่องจักร การทำนาแบบแม่นยำ โดรนสำหรับพ่นปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ตลอดจนการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวที่ช่วยลดความเสี่ยงในด้านการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว และช่วยรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธ์ ในขณะเดียวกัน แปลงปลูกทดลอง นำเสนอพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นควบคู่ไปกับโซลูชั่นในการดูแลรักษาพืช การสาธิตในรูปแบบนี้สามารถช่วยให้เกษตรกรเข้าถึง เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการทำฟาร์มอย่างยั่งยืน

บริษัท Bayer ได้นำเสนอหัวข้อ “Much More Rice”  เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรชาวเวียดนาม ได้ปรับปรุงพันธุกรรมข้าว คุณภาพข้าว ที่ช่วยในการสร้างกำไร และในขณะเดียวกัน จัดการกับความท้าทายในระยะยาวที่เกิดจากศัตรูพืช โรค วัชพืช และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย “ที่ Bayer เราเชื่อว่า นวัตกรรมใหม่ๆจากมนุษย์ สามารถกำหนดอนาคตของการทำการเกษตรได้ กว่า 150 ปี ปีที่เราใช้วิทยาศาสตร์และจินตนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพและโภชนาการ และด้วยความร่วมมือทั้งหมดนี้ เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกหลายขั้น โดย Bayer เวียดนาม ภาคภูมิใจที่จะนำเสนอนวัตกรรมสำหรับพืชผลหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวเวียดนามผลิตได้มากขึ้น โดยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ” คุณ Ha Chu, Country Lead Vietnam of Bayer Crop Science  ได้กล่าว

เวิร์คช็อปเกี่ยวกับการผลิตข้าวและการใช้เครื่องจักรในเอเชีย

เวิร์คช็อปหลากหลายหัวข้อที่จัดโดย MARD และ IRRI ที่ถูกจัดขึ้นที่งาน AGRITECHNICA ASIA Live ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ MARD เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับขนาดการเพาะปลูก การแปรรูป และการจัดการผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยสนับสนุนความยั่งยืน

งานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ CORIGAP ซึ่งเป็นหัวข้อจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ได้นำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ “ลดความเหลื่อมล้ำด้านผลผลิตข้าวในภูมิภาคเอเชีย และลดการผลิตคาร์บอน ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” พันธมิตรจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย พม่า ศรีลังกา และไทย ได้ร่วมนำเสนอผลงานด้าน “แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี” ในการผลิตข้าว การลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว และวิธีปฏิบัติในการผลิตที่ยั่งยืน การลดการผลิตคาร์บอน การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศ รวมถึงการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเพาะปลูกข้าว เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาทางการเกษตรไปสู่ระบบอาหารทางการเกษตรที่ยั่งยืน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ถูกเข้าถึงโดยครัวเรือนกว่า 783,000 ครัวเรือนใน 6 ประเทศ ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรในระดับประเทศ “ในปี 2019 ทีม CORIGAP ได้ร่วมมือกับ สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และกระทรวงเกษตรประจำประเทศพม่า เพื่อนำร่อง งาน AGRITECHNICA ASIA Live ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่เมือง Nay Pyi Taw ณ ประเทศพม่า โดยในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นโอกาศอันดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อจำกัดที่เกิดจากโควิด-19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการแบ่งปันข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ” คุณ Martin Gummert ผู้ประสานงาน CORIGAP ประจำสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ได้กล่าว

งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่กำลังจะเกิดขึ้น

ชุมชนเกษตรกรรมทั่วโลกจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า AGRITECHNICA 2023 ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

และงาน AGRITECHNICA ASIA และงาน  HORTI ASIA ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ไบเทค กรุงเทพฯ

หมายเหตุบรรณาธิการ:

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ที่พร้อมให้สัมภาษณ์กับบรรณาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับตลาดเวียดนามและโอกาสที่จะนำเสนอบริษัทต่างชาติให้กับผู้คนในประเทศ บรรณาธิการควรติดต่อ สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) โดยตรง เพื่อนัดแนะเวลาในการสัมภาษณ์

ข้อมูลพื้นฐาน: ธุรกิจการเกษตรในประเทศเวียดนาม

18% ของ GDP ของประเทศเวียดนาม และ 39% ของประชากรกว่า 100 ล้านคนในประเทศเวียดนามทำงานด้านเกษตรกรรม โดยเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมทางด้านผลผลิตทางการเกษตรนับว่าเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศเวียดนาม

ด้วยสภาพอากาศแบบเขตร้อน ดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำประปาที่อุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรเวียดนามได้เพิ่มการผลิตทางการเกษตรโดยมีอัตราการเติบโตมากกว่า 3.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจาก 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2547 เป็น 41.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 ทำให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยข้าวนับเป็นพืชผลที่มีอิทธิพลมากที่สุด ที่เป็นตัวพยุงชีพของแรงงานในชนถึงบทสองในสามของประเทศ ด้วยผลผลิตมากกว่า 40 ล้านตันต่อปี ประเทศเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลก ซึ่งทางรัฐบาลท้องถิ่นกำลังส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลของภาคส่วนภายในแผนพัฒนาของตน เพื่อเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการส่งออก รวมทั้งผลิตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งน่าจะสามารถผลักดันความต้องการอุปกรณ์และเครื่องจักรการเกษตรต่อไปติดต่อฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

อีเมล communications@vnuasiapacific.com โทร : +662 1116611 Ext. 330 | www.vnuasiapacific.com

Vietnam’s first ‘AGRITECHNICA ASIA Live’: An International Success

Almost 4,000 attendees; 80 companies with machinery demonstrations and displays from tillage and sowing to harvesting and grain handling; 22-hectare trial and demonstration plots – conferences on mechanization – official opening by Minister of Agriculture –  24-26 August in Mekong Delta, Vietnam

Held in Can Tho, Vietnam, last week, AGRITECHNICA ASIA Live, a 20-hectare outdoor event combining field demonstrations, exhibition and conference program, successfully concluded, attracting almost 4,000 farmers, traders, scientists and politicians. Demonstrating solutions suitable for the local farming needs in Southeast Asia, the second edition of AGRITECHNICA ASIA Live, 24-26 August, was hosted jointly by Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) and Can Tho City Peoples’ Committee. Organisers were DLG (German Agricultural Society) and VNU Exhibitions Asia Pacific, along with the International Rice Research Institute (IRRI).

At the opening ceremony attended by high-ranking representatives from Vietnam, Thailand and abroad, the Minister of Agriculture of Vietnam, Le Minh Hoan, emphasised that the AGRITECHNICA ASIA Live event plays a key role in practical demonstrations of new, available technologies and solutions. These deliver sustainability benefits to farms. “Vietnam aims to reach a minimum rate of 70 percent of mechanisation in crop production by 2030 and the income of a farmer will be around 120 million VND [5,140 USD] per year by 2030,” the Minister of Agriculture and Rural Development Le Minh Hoan said. “It is necessary to boost mechanisation in agricultural production, apply smart and environmentally friendly technologies towards digitalisation and automation to increase labour productivity, as it is an inevitable solution for efficient agricultural production and sustainable development,” he added.

Located in the Mekong Delta, the fields of Cuu Long Delta Rice Research Institute and the exhibition area in Can Tho City offered an ideal venue for AGRITECHNICA ASIA Live to present not only technical agricultural equipment and trial plots that demonstrate crop solutions but also the processing of agricultural and food products, including livestock, aquaculture as well as fruit and vegetables. More than 80 agencies and companies, including research institutions and non-governmental organisations (NGO) such as the Vietnam Academy of Agricultural Sciences and the German Agency for International Cooperation and companies such as Bayer, Binh Dien Fertiliser, APV, Kubota and Yanmar presented solutions on the field and on outdoor stands


The German Federal Ministry for Food and Agriculture (BMEL) had designed an information lounge that was popular with visitors due to its interactive format that enabled easy exchange between German technology providers and specialists from Vietnam and neighbouring countries.  

For many of the exhibitors, Vietnam currently is a needs-driven market with ready buyers of technology that can deliver higher yields while saving on resources.

“Since AGRITECHNICA ASIA Live was held in Vietnam this year, this location was great as it is one of our strategic markets in the whole Southeast Asian region. Our demonstrations of the efficient irrigation systems for saving water while achieving higher yields, resulted in many new ideas coming from our discussions with decision-makers and farmers,” commented Mr. Klaus Ferk, Sales Director Asia, Australia and New Zealand at Röhren- und Pumpenwerk Bauer. 

Field demonstrations 

The live events covered machinery demonstrations and cultivation practices, like laser-controlled land levelling, mechanised direct seeding and transplanting, rice cluster farming with precision seeding, drones for fertiliser and pesticide application as well as for reduced postharvest lodging from reduced lodging risk and improved grain quality. In parallel, trial plots presented rice and local seed varieties along with crop protection solutions. The practical demonstration format allowed farmers quick and effective access to applicable modern technologies that support the aim of sustainable farming.

The company Bayer presented its “Much More Rice” solutions to help Vietnamese farmers enhance their rice performance, the quality, and profitability while addressing long-term challenges posed by pests, diseases, weeds and unfavourable environmental conditions. “At Bayer, we believe human ingenuity can shape the future of agriculture. For more than 150 years, we’ve used science and imagination to advance health and nutrition. And together, we can achieve so much more. Bayer Vietnam is proud to showcase our innovations for a variety of crops, aiming to help Vietnamese farmers produce more with less in the fight against climate change,” says Mr. Ha Chu, Country Lead Vietnam of Bayer Crop Science. 

Workshops on rice production and mechanisation in Asia 

A series of workshops hosted by MARD and IRRI were held at AGRITECHNICA ASIA Live forming a practical part of MARD’s strategy to promote scale-appropriate mechanisation, cultivation and product processing that support sustainability. 

IRRI’s well-attended CORIGAP Science and Lessons Learned Seminars presented the findings from on-going research from the Swiss -funded project ”Closing Rice Yield Gaps in Asia with Reduced Environmental Footprint “. Project partners from Vietnam, China, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, and Thailand presented their results for “good agricultural practices” in rice production, postharvest loss reduction, and sustainable production practices, including reducing environmental footprints, assessing biodiversity in rice landscapes and pathways for the agro ecological transition to sustainable agri-food systems. 

Since its inception 10 years ago, the project has reached more than 783,000 households in the six countries through cooperation with national programs. “Already in 2019, the CORIGAP team was collaborating with DLG, VNU and the Myanmar Ministry of Agriculture to pilot the first AGRITECHNICA ASIA Live held in Nay Pyi Taw, Myanmar. This has been a fantastic opportunity once again, especially after all the COVID-induced limitations of the last years, for disseminating the lessons learned to various stakeholders, including policy makers and for cross-country learning and exchange,” said Martin Gummert, IRRI-CORIGAP coordinator.

Upcoming agricultural machinery events 

The global agricultural community will meet at AGRITECHNICA 2023 on 12-18 November 2023, Hanover, Germany.

The next AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA will be held on 22-24 May 2024, BITEC, Bangkok

Note to editors:

Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) has several experts who are available for interviews with editors to discuss the Vietnamese market and the opportunities it represents for international companies. Editors should contact the DLG to organise a personal interview.

Background information: The market in Vietnam

With a GDP contribution of around 18 percent and 39 percent of Vietnam’s 100 million inhabitants employed in agriculture, agricultural production is a key economic sector in Vietnam, Favoured by the tropical climate, fertile soils, abundant water supply and rich biodiversity, Vietnamese farmers have increased agricultural production with year-on-year growth rates of over 3.5 percent over the past two decades. Revenues in agricultural exports have increased over the past two decades from USD 4.2 billion in 2004 to USD 41.3 billion in 2019, making Vietnam the second largest exporter in Southeast Asia. Rice is the most dominant crop, providing livelihoods to two-thirds of the rural labour force. With over 40 million tons produced annually, Vietnam is the world’s second largest rice exporter. In order to further increase yields and their exportability as well as produce more sustainably, the government is promoting the mechanisation of the sector within its development plan, which should continue to drive demand for agricultural equipment and machinery.Press Contacts:
Communication Team of VNU Asia Pacific, Tel.: +662 1116611 Ext. 330-331 | Email: communications@vnuasiapacific.com 

กระทรวงเกษตรฯ เวียดนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022

สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) ร่วมกับ  บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด้วยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (MARD) และคณะกรรมการท้องถิ่นประจำเมือง Can Tho ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงสินค้าและการสาธิตเครื่องจักรกลางแจ้งในพื้นที่นาข้าวขนาดใหญ่ ถึง 10 เฮกตาร์ ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในเมือง Can Tho ประเทศเวียดนาม ภายใต้ธีมการจัดงานคือ “การใช้กลไกที่เหมาะสมเพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน” – โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 4,000 คน และมีการจัดแสดงเครื่องจักรกว่า 300 เครื่อง

ในส่วนของงาน ‘AGRITECHNICA ASIA Live 2022 (อะกริเทคนิก้า เอเชีย ไลฟ์ 2022)ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 สิงหาคม ในเมือง Can Tho ประเทศเวียดนาม กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม (MARD) พร้อมด้วยผู้จัดงานจาก สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค โดยมีหลากหลายกิจกรรมหลักภายในงาน ตั้งแต่งานสัมมนา ไปจนถึงการสาธิตภาคสนามที่มีเครื่องจักรมาร่วมจัดแสดงกว่า 300 เครื่อง จากกว่า 50 แบรนด์ ทั้งในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ โดยงานนี้ครอบคลุมนาข้าวถึง 10 เฮกตาร์ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI)

ด้วยคอนเสปงานที่ครอบคลุม ในหัวข้อ “การใช้กลไกที่เหมาะสมเพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน” งาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 จะสาธิตเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การไถพรวนไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ทางผู้จัดคาดว่าจะมีเกษตรกร ผู้ค้าขาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฟาร์มกว่า 4,000 ราย จากทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศโดยรอบเข้าร่วมงานในครั้งนี้

“งาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 จะถูกจัดขึ้นที่เมือง Can Tho ณ ใจกลางพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง งานแสดงสินค้าแบบกลางแจ้งครั้งนี้ได้ช่วยเปิดโอกาศให้กับเกษตรกรในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของประเทศเวียดนาม” ดร. Le Quoc Thanh ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) กล่าวในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นที่เมือง Can Tho ณ สถานที่จัดของงาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 ซึ่งในงานแถลงข่าว มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน กระทรวง สถาบันวิจัย รวมถึงบริษัทต่างๆ

“ภายในงาน จะได้เห็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์มารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอนโยบาย และแผนงานสำหรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเกษตรในเวียดนามอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ AGRITECHNICA ASIA Live 2022 ยังถือเป็นโอกาสสำหรับพันธมิตรจากทั้งในและต่างประเทศในการหาคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนชาวเวียดนามกับชาวต่างชาติ” ดร.Thanh ได้กล่าวเพิ่มเติม 

ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 ผู้แสดงสินค้าจะสาธิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ บนสถานที่จริง ซึ่งเป็นแปลงเพาะปลูกพืชผลท้องถิ่น ที่มีการรณรงค์เรื่องการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้แสดงสินค้าทดลองสินค้าจริงในแปลงทดลอง พร้อมการบรรยายววิธีการใช้งานรวมถึงการนำเสนอแนวทางการเพาะปลูกสำหรับข้าวและพืชผลในภูมิภาคอื่นๆ นอกจากการสาธิตภาคสนามแล้ว ยังมีการแสดงอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร การผลิตผักและผลไม้ ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่่งเวียดนามจัดอยู่ในห้าอันดับแรกของโลก

นอกจากงานแสดงสินค้าและการสาธิตการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรในภาคสนาม ยังมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติและการเสวนาเกี่ยวกับการทำฟาร์มอัจฉริยะ การผลิตที่ยั่งยืน และหัวข้อการใช้เครื่องจักรที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จากสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน บริษัทตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเจรจาธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลา 3 วันเต็ม ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ได้อย่างทั่วถึง

AGRITECHNICA ASIA Live 2022 จะเดินตามรอยความสำเร็จของงานที่เคยจัดขึ้นในประเทศพม่า และช่วยเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เห็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงในสนามพร้อมทั้งได้รับความรู้และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

AGRITECHNICA ASIA ที่ถูกจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย จัดโดย สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) และ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นงานที่แสดงถึงความสำเร็จของงาน AGRITECHNICA งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดขึ้นทุกสองปีในเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมัน

หมายเหตุบรรณาธิการ:

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ที่พร้อมให้สัมภาษณ์กับบรรณาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับตลาดเวียดนามและโอกาสที่จะนำเสนอบริษัทต่างชาติให้กับผู้คนในประเทศ

บรรณาธิการควรติดต่อ สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) โดยตรง เพื่อนัดแนะเวลาในการสัมภาษณ์

ข้อมูลพื้นฐาน: ธุรกิจการเกษตรในประเทศเวียดนาม

18% ของ GDP ของประเทศเวียดนาม และ 39% ของประชากรกว่า 100 ล้านคนในประเทศเวียดนามทำงานด้านเกษตรกรรม โดยเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมทางด้านผลผลิตทางการเกษตรนับว่าเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศเวียดนาม

ด้วยสภาพอากาศแบบเขตร้อน ดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ำประปาที่อุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรเวียดนามได้เพิ่มการผลิตทางการเกษตรโดยมีอัตราการเติบโตมากกว่า 3.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจาก 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2547 เป็น 41.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 ทำให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยข้าวนับเป็นพืชผลที่มีอิทธิพลมากที่สุด ที่เป็นตัวพยุงชีพของแรงงานในชนถึงบทสองในสามของประเทศ ด้วยผลผลิตมากกว่า 40 ล้านตันต่อปี ประเทศเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลก ซึ่งทางรัฐบาลท้องถิ่นกำลังส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลของภาคส่วนภายในแผนพัฒนาของตน เพื่อเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการส่งออก รวมทั้งผลิตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งน่าจะสามารถผลักดันความต้องการอุปกรณ์และเครื่องจักรการเกษตรต่อไป


ติดต่อฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

อีเมล communications@vnuasiapacific.com โทร : +662 1116611 Ext. 330 | www.vnuasiapacific.com

Vietnam’s Ministry of Agriculture to host AGRITECHNICA ASIA Live 2022

Jointly with DLG (German Agricultural Society), VNU Exhibitions Asia Pacific and the International Rice Research Institute (IRRI), Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) and the Can Tho City People’s Committee will host the 10-hectare machinery demonstration field event and outdoor exhibition, 24 – 26 August 2022, in Can Tho, Vietnam – Program details and title announced: “Scale-Appropriate Mechanization for sustainable agriculture” – 4,000 participants and 300 machines expected

As part of ‘AGRITECHNICA ASIA Live 2022’ to take place next month, 24-26 August, in Can Tho, Vietnam, Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) together with the organizers, DLG (German Agricultural Society), VNU Exhibitions Asia Pacific and the International Rice Research Institute (IRRI), have released the program details of the exhibition with seminars as well as the field demonstrations that include some 300 farm machines spanning an expected 50 international and domestic brands. Covering 10 hectares of rice fields, the event is supported professionally by the International Rice Research Institute (IRRI).


With the overarching event theme “Scale-appropriate mechanization for sustainable agriculture”, AGRITECHNICA ASIA Live 2022 will be demonstrating relevant machinery, from tillage to harvesting, to the expected 4,000 farmers, traders and farm experts attending from Vietnam and surrounding countries.

“AGRITECHNICA ASIA Live 2022 held in Can Tho in the heart of the Mekong Delta region will be an opportunity for farmers to quickly and effectively access modern technologies that support sustainable agricultural farming. This is an important goal for Vietnam,” says Dr. Le Quoc Thanh, Director of the National Agricultural Extension Centre of MARD at the press conference held last week in Can Tho – the venue of AGRITECHNICA ASIA Live 2022 – and attended by ministry departments, research institutes and companies.


“The event will also see experts and scientists coming together to propose policies and a roadmap for the application of technology to sustainably transform the agricultural economy in Vietnam. Additionally, AGRITECHNICA ASIA Live 2022 will also be an opportunity for our international colleagues to find suitable business partners and get acquainted with the Vietnamese culture, our country and people,” Dr. Thanh added.

At AGRITECHNICA ASIA Live 2022, exhibitors will be demonstrating modern technologies, live in the field, that support sustainability for local crops alongside exhibitors’ trial plots, presenting cultivation practices for rice and further regional crops. Besides the field demonstrations, the exhibition will be showcasing equipment also for processing of agricultural and food products, fruit and vegetable production, livestock as well as aquaculture for which Vietnam ranks in the world’s top five.

The live demonstrations and exhibition are complemented by practice-oriented conferences and forums on smart farming, sustainable production and mechanization topics delivered by international and national experts from academia, companies, organizations, dealers and government representatives from MARD. Networking events are part of the three-day program and are focused on encouraging the sharing of experience.

AGRITECHNICA ASIA Live 2022 will follow the successful premiere of the event held in Myanmar and launched to offer Southeast Asian farmers and experts the opportunity to see equipment working practically in the field while acquiring knowledge and networking. AGRITECHNICA ASIA is organized by the DLG and VNU Exhibitions Asia Pacific, and is a spin-off from the successful AGRITECHNICA, the world’s largest trade fair for farm machinery held every two years in Hanover, Germany.

Editor’s note:
Vietnam’s Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) has several experts who are available for interviews with editors to discuss the Vietnamese market and the opportunities it represents for international companies.
Editors should contact the DLG to organise a personal interview.

Background information: The market in Vietnam
With a GPD contribution of around 18 percent and 39 percent of Vietnam’s 100 million inhabitants employed in agriculture, agricultural production is a key economic sector in Vietnam,

Favored by the tropical climate, fertile soils, abundant water supply and rich biodiversity, Vietnamese farmers have increased agricultural production with year-on-year growth rates of over 3.5 percent over the past two decades.

Revenues in agricultural exports have increased over the past two decades from USD 4.2 billion in 2004 to USD 41.3 billion in 2019, making Vietnam the second largest exporter in Southeast Asia. Rice is the most dominant crop, providing livelihoods to two-thirds of the rural labor force. With over 40 million tons produced annually, Vietnam is the world’s second largest rice exporter. In order to further increase yields and their exportability as well as produce more sustainably, the government is promoting the mechanization of the sector within its development plan, which should continue to drive demand for agricultural equipment and machinery.


Press contact:
Communication Team of VNU Asia Pacific, email at communications@vnuasiapacific.com
Tel.: +662 1116611 Ext. 330 | www.vnuasiapacific.com

PRESS CONFERENCE: AGRITECHNICA ASIA EVENT Live 2022 about “Scale-Appropriate Mechanization for sustainable agriculture”

International participation confirms leading role of AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA 2022 for crop technology investments (Th)