Entries by Saengtip Techapatiphandee

ผู้จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2020 พร้อมกระตุ้นภาคเกษตรไตรมาสสุดท้ายจัด 2 งาน 2 ประเทศทั้งไทยและพม่า ปลายปีนี้

ผู้จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2020 พร้อมกระตุ้นภาคเกษตรไตรมาสสุดท้ายจัด 2 งาน 2 ประเทศทั้งไทยและพม่า ปลายปีนี้ ข้อมูลการจัดงาน “AGRITECHNICA ASIA Live” งานสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร กำหนดจัดงาน 29-30 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศพม่า “Agrifuture Conference & Exhibition” งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับโลกธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ยุค 4.0 หรือในสภาวะ Digital […]