“สยามคูโบต้า” พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ในงาน “Agrifuture Conference & Exhibition” ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม ศกนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ปทุมธานี (3 ตุลาคม 2562)

 

วีเอ็นยูฯ ร่วมกับ สยามคูโบต้า นำสื่อมวลชนเจาะลึกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน “Agrifuture Conference & Exhibition” งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับโลกธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ยุค 4.0 เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ โดยมีสยามคูโบต้า ผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต Innovation Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับผู้จัดงาน โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการตลาดภาคเกษตร ด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ แบ่งปันให้แก่เกษตรกรไทย เกษตรกรยุคใหม่ ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อกระตุ้นตลาดเกษตรแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์

สำหรับการสัมภาษณ์ครั้งพิเศษนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชน

 

คุณฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สยาม คูโบต้า ในฐานะผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย และอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี เราตระหนักถึงความสำคัญถึงอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย และประเทศแถบอาเซียนว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สยามคูโบต้ามีเป้าหมายสำคัญที่จะก้าวสู่การเป็น  “Global Major Brand” หรือ “แบรนด์ชั้นนำระดับโลก” ตามความตั้งใจของบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินการงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการหลังการขาย ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเทรนด์ของการทำเกษตรที่เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูกซึ่งเป็นคนสมัยใหม่ที่หันมาทำการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”

คุณฮิโรโตะ คิมุระ กล่าวเสริมอีกว่า “การเข้ามาเป็น Innovation Partner กับผู้จัดงาน  Agrifuture Conference & Exhibition เราเล็งเห็นถึงโอกาสสำคัญที่จะได้นำเสนอศักยภาพด้านนวัตกรรมเกษตรให้ต่างชาติรับรู้ โดยครั้งนี้สยามคูโบต้าต้องการที่จะนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบดิจิทัลรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สยามคูโบต้านำมาพัฒนาการเกษตรในประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมงาน Agrifuture Conference & Exhibition ครั้งนี้

โดยในวันแรก สยามคูโบต้าจะนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่มานำเสนอ ครอบคลุมตั้งแต่ Soil sensor เซนเซอร์วัดคุณภาพดิน, Weather station สถานีวัดอากาศ, Farm IoT Dashboard ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT, KUBOTA Agri Solutions (KAS) Application การทำเกษตรแม่นยำด้วยแอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA Agri Solutions, Fruit Selector เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเครื่องตรวจวัดความหวาน, Dryer & Milling ]การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว, Seeding Machine เครื่องหยอดเมล็ดแม่นยำสูง, Vegetable Planter เครื่องปลูกผัก และ Greenhouse Technology เพาะปลูกพืชในโรงเรือน โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแบ่งปันให้กับผู้เข้าชมงาน

สำหรับวันที่ 2 ของการจัดงาน สยามคูโบต้าได้เปิดคูโบต้า ฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน ต้อนรับผู้เข้าชมงาน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ ต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็น 4 โซนย่อย ได้แก่ โซนแรก KUBOTA (Agri) Solutions แนะนำที่มาและแนวคิดการทำเกษตรครบวงจรที่พัฒนา โดยสยามคูโบต้า พร้อมโซนต่างๆ ภายในฟาร์ม และเป็นจุดให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร โซน 2 โซนเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทำนาข้าว (Best Practice Farm Management) โซน 3 โซนบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยแนวคิดรายได้สูง เน้นการสาธิตการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรขนาด 10-15 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้มากที่สุด โดยใช้ความรู้การวางแผนเพาะปลูก การบริหารจัดการแปลงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม และโซนที่ 4 โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการแปลงเพาะปลูกพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เข้าร่วมประชุมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ภายในงานรวมไปถึงหัวข้อสำคัญของสยามคูโบต้าที่นำเสนอโซลูชั่นในการพัฒนาภาคเกษตรในอาเซียนด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีขั้นสูงของสยามคูโบต้า ตลอดจนเยี่ยมชมแนวคิดและนวัตกรรมต่างๆ จากคูโบต้า ฟาร์ม มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากแนวคิด และประสบการณ์จริงที่คูโบต้า ฟาร์มเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่อไป และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “Agrifuture Conference & Exhibition” งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม ศกนี้”

 

คุณวันวิสาข์ วงศ์กาสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ Agrifuture Conference & Exhibition บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เผยว่า “เราต้องการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ผู้จัดงานฯ ได้รับได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี ร่วมเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตรระดับโลกมาบรรยาย โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และการเพาะปลูกพืชแนวตั้ง เน้นพืชผัก และสมุนไพร เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค ขณะนี้มีบริษัทชั้นนำภาคเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน อาทิ Lam Son Sugar Group (Lasuco) ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่จากประเทศเวียดนาม Great Giant Foods ผู้ปลูกและแปรรูปสัปปะรดรายใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย Jagro Fresh ผู้ปลูกสตรอเบอรรี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Global GAP เป็นรายแรกจากประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง ประเทศกัมพูชา และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสปป.ลาว ในการนำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมชมงาน”

ภายในงาน Agrifuture Conference & Exhibition ซึ่งเป็นงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต มีการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ มากกว่า 40 รายเข้าร่วมบรรยาย โดยมีวิทยากรที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Dr.Wolfgang Pfeiffer, Research & Development Director – Asia Harvest Plus, Dr.Michal Levy, Senior Deputy Director-General of Agricultural Innovation, Ministry of Agriculture and Rural Development, Israel, Dr.Ron Porat, Head of Department of Postharvest Science of Fresh Produce, ARO, the Volcani Center, Israel, Mr.Djaja Wisman, Director – Sustainable Agriculture Development & Procurement, PT Nestlé Indonesia, ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประเทศไทยให้เกียรติร่วมการบรรยายภายในงานครั้งนี้ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จะบรรยายเป็น 2 ภาษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงาน Agrifuture Conference & Exhibition ในราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น

ราคาบัตรเข้าร่วมฟังสัมมนา Agrifuture Conference & Exhibition

โปรโมชั่น ราคาพิเศษเฉพาะผู้ลงทะเบียนระหว่าง วันนี้ – 14 ตุลาคม 2562 เท่านั้น!

  • ราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา ราคาปกติ 15,000 บาท (480 USD)                จ่ายเพียง            12,000  บาท (380 USD)
  • โปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับชาวไทย ลดเพิ่มเติมอีก 25%                       จ่ายเพียง  9,000  บาท**
  • สิ่งที่ได้รับ: บัตรเข้าฟังสัมมนาวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รวมอาหารเช้า – กลางวัน – อาหารว่างตลอดทั้งวัน, เอกสารงานสัมมนา,เข้าร่วมงาน Networking, ห้องพัก 1คืนในโรงแรมพันธมิตร พร้อมค่าเดินทางในการเยี่ยมชม Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

โปรโมชั่น ราคาสำหรับการลงทะเบียนแบบหมู่คณะ

  • ราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา แบบกลุ่ม 4 ท่าน รวมห้องพัก 1 คืน 2 ห้อง จ่ายเพียง 36,000 บาท (1,120 USD)
  • หมายเหตุ**: ค่าลงทะเบียนแบบไม่รวมที่พักกรอก promo code: DISACCOMM ใช้ร่วมโปรโมชั่นเฉพาะบัตรเข้าฟังสัมมนาแบบรายบุคคลเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ www.online-register.org/agrifuture/register/

ดูรายชื่อวิทยากรที่ www.agritechnica-asia.com/agrifuture-conference/

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ

คุณแสงทิพ เตขะปฏิภาณดี | 02-670-0900 ต่อ 122 อีเมล์ saengtip@vnuexhibitionsap.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *